­WAGNER.jpg

По строгите закони за опазване на околната среда и за подобряване условията на труд, нарастването на цените на разнообразните лакове и на разтворителите за тях, както и завишените изисквания на крайния клиент по отношение качеството на покритието доведоха до повсеместно навлизане на технологията за прахово покритие.

­Untitled_2.jpg

Достатъчни са само следните аргументи, които категорично говорят в полза на тази технология:

✔ Икономичност: ако при течните лакове оползотворяването на материала варира от 30 до 65% (в зависимост от използваните пистолети), то при праховите бои загубите са нищожни и практически се постигат близо 100% оползотворяемост. Значително се намаляват разходите за вентилационни съоръжения поради факта, че тук не се използват разтворители. Нещо повече - при употребата на абсолютни филтри в кабините за прахово покритие е възможно безпроблемно отвеждане на отработения въздух в помещенията; като следствие - намаляват се разходите за отопление! Икономията на време е от не по-малко значение: ако при течните лакове много често са необходими 2-3 ръце за постигане желаната дебелина на покритието, то с праховите бои тя се постига с еднократно нанасяне. Времето за съхнене и за излизане на готов детайл за по-нататъшна обработка е снижено до 15-20 мин. - равно на времето за изпичане.

✔ Качество: ако при течните лакове е необходим квалифициран персонал, за да се избегне стичане на материала и респективно некачествено покритие, то при праховите бои този проблем не стои поради факта, че техният състав е само от твърди частици. Достатъчни са 2-3 дни и всеки работник може да се превърне в професионален бояджия използвайки техниката на WAGNER. Продуктите лакирани по мокър способ в повечето случаи не могат впоследствие да бъдат обработвани механически и са чувствителни на удар и изтъркване, докато при прахово боядисаните детайли здравината на покритието е многократно по-висока и те могат да бъдат обработвани с металорежещи инструменти.

✔ Екологичност: липсата на разтворители при използването на прахови бои и тяхната близо 100% оползотворяемост ги нарежда сред едни от най-екологичните продукти в този бранш. Малкото количество отпадъчни прахове могат отново да се вложат в производството или да бъдат съхранени във всеки градски склад за отпадъци.